Trustpilot

Villkor

Regler för webshop UNITRAILER.SE z 17.12.2021

I. Med de termer som används i Regler avses följande:

 • 1.1. Kunden - en fysisk person med full rättskapacitet, en fysisk person som är en konsument, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk personlighet som enligt lag har rättskapacitet och som ingår ett distansförsäljningsavtal med säljaren;
 • 1.2. Konsument - I enlighet med artikel 22.1 i civillagen, en fysisk person som gör en juridisk transaktion med en företagare som inte är direkt kopplad till dennes affärs- eller yrkesverksamhet;
 • 1.3. Civilrättslig lagstiftning -lag av den 23 april 1964. (Lagbok nr 16, punkt 93);
 • 1.4. Regler - dessa villkor för tillhandahållande av elektroniska tjänster i webbutiken unitrailer.se;
 • 1.5. Webshop - Internettjänst tillgänglig på unitrailer.se, genom vilken kunden bland annat kan göra beställningar;
 • 1.6. Produkt - produkter som presenteras i webbutiken;
 • 1.7. Försäljningsavtal - avtal om försäljning av varor i den mening som avses i civillagen, som ingåtts mellan UNITRAILER sp. z o.o. och kunden, som ingås via butikens webbplats;
 • 1.8. Lag om konsumenträttigheter - Lag av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Journal of Laws 2014, punkt 827);
 • 1.9. Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster - Lag av den 06 juni 2002 om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • 1.10. Beställning - Kundens viljeförklaring som direkt syftar till att ingå försäljningsavtalet och som särskilt anger typ och antal varor.

II. Allmänna bestämmelser:

 • 2.1. I dessa villkor fastställs reglerna för användningen av den webbshop som finns på följande adress: unitrailer.se;
 • 2.2. Dessa regler är de föreskrifter som avses i artikel 8 i lagen om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg;
 • 2.3. Onlinebutik, verksam på: unitrailer.se, drivs av Unitrailer sp. z o.o. ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin, KRS 0000624998, NIP 5213739921;
 • 2.4. I dessa regler fastställs särskilt (beroende på vilka alternativ som är tillgängliga):
  • a) regler för registrering och användning av ett konto i webbutiken;
  • b) villkor för elektronisk bokning av produkter som finns i webbutiken;
  • c) villkor för att göra elektroniska beställningar i webbutiken;
  • d) regler för ingående av försäljningsavtal med hjälp av de tjänster som tillhandahålls av Internetbutiken.
 • 2.5. Användningen av webbutiken är möjlig under förutsättning att det IKT-system som kunden använder uppfyller följande tekniska minimikrav: IE version 7 eller senare, FireFox version 3 eller senare, Opera version 9 eller senare, Chrome version 10 eller senare, Safari med de senaste versionerna av JAVA och FLASH installerade, på skärmar med en horisontell upplösning över 1024 px;
 • 2.6. För att kunna använda webbutiken måste kunden själv få tillgång till en dator eller en terminal med tillgång till Internet;
 • 2.7. Enligt gällande lagstiftning UNITRAILER sp. z o.o. förbehåller sig rätten att begränsa tillhandahållandet av tjänster via webbutiken till personer över 18 år. I sådana fall kommer potentiella kunder att underrättas om detta;
 • 2.8. Kunderna kan när som helst få tillgång till dessa villkor via en länk från hemsidan på webbplatsen unitrailer.se, ladda ner den och göra en utskrift.

III. Regler för användning av webshop:

 • 3.1. Registrering i webbutiken är en förutsättning för att kunden ska kunna använda den;
 • 3.2. Registreringen sker genom att du fyller i och godkänner ett registreringsformulär som finns tillgängligt på en av sidorna i butiken;
 • 3.3. Registreringen förutsätter att du godkänner villkoren och att du lämnar de personuppgifter som är markerade som obligatoriska;
 • 3.4. UNITRAILER sp. z o.o. kan med omedelbar verkan beröva kunden rätten att använda Internetbutiken samt begränsa dess tillgång till en del av eller allt i webshopen om kunden bryter mot bestämmelserna, och särskilt om kunden:
  • a) lämnat felaktiga, oriktiga eller inaktuella, vilseledande eller intrångsgörande uppgifter om tredje parts rättigheter vid registreringen i webbutiken;
  • b) med hjälp av webbutiken har kränkt tredje parters personliga rättigheter, i synnerhet de personliga rättigheterna för andra kunder i webbutiken;
  • c) uppvisar ett annat beteende som av UNITRAILER sp. z o.o. bedöms bryta mot tillämplig lag eller allmänna regler för Internetanvändning eller skadar företagets UNITRAILER sp. z o.o. rykte;
 • 3.5. En person som har berövats rätten att använda webbutiken får inte registrera sig på nytt utan företagets förhandsgodkännande UNITRAILER sp. z o.o.;
 • 3.6. För att garantera säkerheten vid överföring av meddelanden och uppgifter i samband med de tjänster som tillhandahålls som en del av webbplatsen vidtar nätbutiken tekniska och organisatoriska åtgärder som är lämpliga med hänsyn till graden av risk för säkerheten för de tillhandahållna tjänsterna, särskilt åtgärder för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till och ändrar personuppgifter som överförs via Internet;
 • 3.7. Kunden är särskilt skyldig att:
  • a) inte tillhandahålla eller överföra innehåll som är förbjudet enligt lag, t.ex. innehåll som främjar våld, är ärekränkande eller kränker personliga rättigheter och andra rättigheter för tredje part;
  • b) använda Internetbutiken på ett sätt som inte stör dess funktion, särskilt genom att använda särskild programvara eller utrustning;
  • c) inte vidta åtgärder som att skicka eller lägga upp oönskad kommersiell information (skräppost) i Internetbutiken;
  • d) använda Internetbutiken på ett sätt som inte är till besvär för andra kunder och UNITRAILER sp. z o.o.;
  • e) använda allt innehåll i Internetbutiken endast för ditt eget personliga bruk;
  • f) använda Internetbutiken på ett sätt som är förenligt med bestämmelserna i den lagstiftning som gäller i Sverige, bestämmelserna i användarvillkoren och de allmänna principerna för användning av Internet.

IV. Regler för försäljningsavtalet:

 • 4.1. Den information om varorna som ges på butikens webbplats, särskilt beskrivningar, tekniska och användbara parametrar samt priser, utgör en inbjudan att ingå ett avtal i den mening som avses i artikel 71 i civillagen;
 • 4.2. För att ingå ett försäljningsavtal via Internetbutiken måste du gå in på webbplatsen unitrailer.se, välja varorna och vidta tekniska åtgärder utifrån de meddelanden som visas för kunden och den information som finns tillgänglig på webbplatsen;
 • 4.3. De varor som kunden beställer väljs genom att lägga dem i korgen;
 • 4.4. När du gör en beställning - tills du trycker på knappen "Beställ och betala" - kunden har möjlighet att ändra de inmatade uppgifterna och de valda varorna. I detta syfte ska de meddelanden som visas för kunden och den information som finns tillgänglig på webbplatsen följas;
 • 4.5. När kunden som använder webbutiken har lämnat alla nödvändiga uppgifter visas en sammanfattning av beställningen. Sammanfattningen av ordern ska innehålla information om:
  • a) beställd produkt;
  • b) enhetspriset och totalpriset för de beställda produkterna eller tjänsterna, inklusive leveranskostnader och eventuella tilläggskostnader;
  • c) den valda betalningsmetoden;
  • d) det valda leveranssättet;
  • e) leveranstid.
 • 4.6. För att skicka en beställning är det nödvändigt att acceptera innehållet i föreskrifterna, lämna de personuppgifter som är markerade som obligatoriska och trycka på knappen "Beställ och betala";
 • 4.7. Kundens avsändande av beställningen utgör en viljeförklaring att ingå ett försäljningsavtal med UNITRAILER sp. z o.o. i enlighet med Regler;
 • 4.8. När beställningen har gjorts får kunden ett e-postmeddelande, som innehåller en slutlig bekräftelse av alla väsentliga delar av beställningen;
 • 4.9. Avtalet ska anses ha ingåtts när kunden har mottagit det e-postmeddelande som avses ovan;
 • 4.10. Försäljningsavtalet ska ingås på svenska och innehållet ska vara förenligt med Regler;
 • 4.11. Kunderna kan när som helst få tillgång till dessa villkor via en länk från hemsidan på webbsidan unitrailer.se ladda ner den och göra en utskrift;
 • 4.12. Registrering, säkerställande och tillgängliggörande av uppgifterna om beställningen och de allmänna villkoren (villkor för webbutiken) sker via e-post.

V. Leverans:

 • 5.1. Leverans av de beställda varorna utförs av företagen med hjälp av kurirservice: DPD.
 • 5.2. Leveranstiden är från 1 till 14 arbetsdagar räknat från den dag då kunden skickar beställningen.

VI. Priser och betalningsmetoder:

 • 6.1. Varupriserna anges i polska zloty och inkluderar alla komponenter, inklusive moms, tullar och eventuella andra komponenter;
 • 6.2. Kunden har möjlighet att betala priset: via systemet:
  • a) Klarna;
  • b) PayPal.

VII. Ångerrätt:

 • 7.1. Endast den kund som också är konsument har 30 dagar på sig att frånträda avtalet. Konsumenten har rätt att frånträda avtalet inom 30 dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen ska löpa ut efter 30 dagar från den dag då du tar varorna i besittning eller då en annan tredje part än transportören och som angetts av dig tar varorna i besittning;
 • 7.2. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss Unitrailer sp. z o.o. ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin, mail: unitrailer@unitrailer.se om ditt beslut att frånträda avtalet genom en otvetydig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post);
 • 7.3. För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om att du utnyttjar din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut;
 • 7.4. Återkallelse av avtalet:
  Om du ångrar detta avtal kommer vi att återbetala dig alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som beror på att du valt en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att ångra detta avtal. Vi kommer att ersätta dig med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; i vilket fall som helst kommer du inte att drabbas av några avgifter till följd av återbetalningen.
 • 7.5. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi får varan eller tills du ger oss ett bevis på att varan har returnerats, beroende på vilken händelse som inträffar först;
 • 7.6. Returadress: Skicka varorna till oss på adressen Magazyn UNITRAILER, ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin. Konsumenten är skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från den dag då konsumenten frånträder försäljningsavtalet, återlämna varorna till säljaren. För att hålla tidsfristen räcker det att skicka tillbaka varorna till säljarens adress före utgången av denna period;
 • 7.7. Du måste skicka tillbaka de varor som du har dragit dig ur på egen bekostnad och risk.

VIII. Klagomål på varor:

 • 8.1. UNITRAILER sp. z o.o. i egenskap av säljare är ansvarig gentemot en kund som är en konsument i den mening som avses i artikel 22.1 i civillagen enligt en garanti för fel i den omfattning som anges i civillagen, särskilt artiklarna 556 och 556 - 556 och följande;
 • 8.2. Klagomål på grund av kränkningar av rättigheter som garanteras i lag eller enligt dessa föreskrifter ska riktas till unitrailer@unitrailer.se. UNITRAILER sp. z o.o åtar sig att behandla varje klagomål inom 14 dagar. Om klagomålet inte behandlas inom denna period anses klagomålet vara berättigat;
 • 8.3. Om UNITRAILER sp. z o.o. inte är tillverkaren av Varorna är tillverkaren ansvarig för garantin för de sålda Varorna på de villkor och under den period som anges i garantikortet. Om garantidokumentet föreskriver en sådan möjlighet kan kunden lämna in sina anspråk enligt garantin direkt till den auktoriserade tjänsten, vars adress anges i garantikortet.

IX. Reclamaciones referentes a los servicios prestados por vía electrónica:

 • 9.1. UNITRAILER sp. z o.o. vidtar åtgärder för att se till att butiken fungerar helt korrekt, i den mån det följer av den nuvarande tekniska kunskapen, och åtar sig att avlägsna alla oegentligheter som rapporteras av kunderna inom rimlig tid;
 • 9.2. Kunden ska omedelbart meddela UNITRAILER sp. z o.o. om eventuella oegentligheter eller avbrott i driften av webbutikstjänsten;
 • 9.3. Om det finns några oegentligheter som rör butikens funktion kan kunden rapportera dem skriftligen till adressen Unitrailer sp. z o.o. Budowlana 30 Street, 20-469 Lublin eller via e-post till adressen unitrailer@unitrailer.se eller genom att använda kontaktformuläret;
 • 9.4. I ett klagomål ska kunden ange sitt namn, korrespondensadress, typ och datum för oegentligheterna i samband med butikens funktion;
 • 9.5. UNITRAILER sp. z o.o. åtar sig att behandla varje klagomål inom 14 dagar. Om klagomålet inte behandlas inom denna period anses klagomålet vara berättigat.

X. Tvistlösning och slutbestämmelser:

 • 10.1. En kund som är en konsument kan, om han eller hon är intresserad, använda sig av de utomrättsliga metoderna för att hantera klagomål och göra anspråk. Tvister som rör näthandel kan lösas genom medlingsförfaranden vid provinsens handelsinspektion eller genom en skiljedomstol vid provinsens handelsinspektion. Konsumenten kan också använda andra metoder för tvistlösning utanför domstol och t.ex. lämna in sitt klagomål via EU:s onlineplattform för tvistlösning på följande adress: https://ec.europa.eu/consumers/odr/;
 • 10.2. Om konsumenten inte har något intresse av att använda sig av tvistlösning utanför domstol, ska tvister som uppstår mellan UNITRAILER sp. z o.o. och konsumenten hänskjutas till de behöriga domstolarna i enlighet med de relevanta bestämmelserna i civilprocesslagen
 • 10.3. Lösningen av eventuella tvister som uppstår mellan UNITRAILER sp. z o.o. och en kund som inte är en konsument samtidigt, kommer att överlämnas till den behöriga domstolen för sätet för UNITRAILER sp. z o.o.;
 • 10.4. I frågor som inte regleras här ska bestämmelserna i civillagen, bestämmelserna i lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster och andra relevanta bestämmelser i polsk lag tillämpas.
pixel