Trustpilot

Integritets- och cookiepolicy

Sekretesspolicy för Unitrailer.se-butiken

 

Allmänna bestämmelser;

I denna sekretesspolicy fastställs principerna för insamling, användning, utlämnande och skydd av personuppgifter som samlas in av webbutiken som drivs under adressen unitrailer.se (hädanefter: „Butiken Unitrailer.se” eller „Butiken”).

Kundernas personuppgifter i Unitrailer.se-butiken behandlas i enlighet med bestämmelserna i allmänt tillämplig lag, särskilt med bestämmelserna:

1.         Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska; personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Journal of Laws UE.L.2016.119.1) (hädanefter kallad: „GDPR”);

2.         Lag av den 10 maj 2018 om skydd av personuppgifter (Journal of Laws of 2018, punkt 1000);

3.         Lag av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (konsoliderad text, Journal of Laws 2017.1219 med ändringar);

4.         Lag av den 16 juli 2004 telekommunikationslag (konsoliderad text, Journal of Laws 2017.1907 med ändringar).

 

Personuppgiftsansvarig

Administratör av kundernas personuppgifter i Unitrailer.se-butiken är Unitrailer Limited Liability Company, med säte i Lublin (företagets adress: Budowlana 30, 20-469 Lublin), registrerat av distriktsdomstolen Lublin-Wschód i Lublin med säte i Świdnik VI Commercial Department of the National Court Register i registret över företagare i National Court Register under nummer 0000624998, NIP: 5213739921, REGON: 364800260 (hädanefter kallat: „Företaget” eller „Vi”).

 

Kontakt med administratören

I frågor som rör dataskydd kan du kontakta oss via e-post på följande adress: odo@unitrailer.eu eller via traditionell post genom att skriva till adressen: Unitrailer Sp. z o.o.; ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin.

 

Metoder för datainsamling och omfattningen av insamlad data

Vi får personuppgifter direkt från de registrerade, dvs. från våra kunder. Kunderna i Unitrailer.se - butiken anger eller lämnar sina personuppgifter i olika skeden när de använder butiken. Dessa uppgifter samlas särskilt in:

1.         vid registrering av användarkontot – får vi huvudsakligen följande: förnamn, efternamn (och när det gäller företag: företagsnamn, skatteregistreringsnummer), leveransadress, e-postadress, telefonnummer och inloggningsuppgifter, IP-adress till den dator från vilken registreringen gjordes;

2.         vid beställning i butiken utan föregående registrering av ett användarkonto – vi får då bland annat följande: förnamn, efternamn (och när det gäller företag: företagsnamn, skatteregistreringsnummer), leveransadress, e-postadress, telefonnummer och typ av beställda varor, IP-adress för den dator från vilken beställningen gjordes;

3.         när kunden gör en betalning för varor som köpts i butiken – vi får då bland annat följande: namn, efternamn (och när det gäller företag: företagsnamn) på innehavaren av bankkontot, bankkontonummer, kredit- eller betalkortsuppgifter;

4.         när du anmäler dig till nyhetsbrevet får vi din e-postadress och/eller ditt telefonnummer;

5.         när du kontaktar vår butik via kontaktformuläret får vi bland annat din e-postadress och eventuella personuppgifter i meddelandet;

6.         när du kontaktar vår butik via chatt – vi får då bland annat ditt namn och din e-postadress samt eventuella personuppgifter som du lämnar under samtalet;

7.         när du använder återuppringningstjänsten – vi får bland annat ditt telefonnummer och andra personuppgifter som du lämnar under samtalet;

8.         automatiskt när du besöker Unitrailer.se:s webbplatser – får vi då huvudsakligen information som samlas in med hjälp av cookies, som t.ex. rör sättet att använda butikstjänsterna, de mest besökta sidorna i butiken, de mest sökta eller köpta varorna.

 

Ibland tillhandahålls våra kunders personuppgifter till oss av tredje part. Detta sker när en kund registrerar sig i butiken genom att koppla ett konto till en annan tjänst. Genom att välja detta alternativ godkänner kunderna att en tredje part (administratör av Google+, Facebook eller PayPal) förser oss med vissa av de uppgifter som krävs för att skapa ett konto.

 

Vi behandlar inte så kallade känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om hälsa.

Vi följer principen att endast samla in och behandla personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål för vilka de ska behandlas. När vi planerar nya projekt och aktiviteter som kräver behandling av personuppgifter kommer vi noggrant att överväga vilka uppgifter vi behöver behandla för dem.

 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar våra kunders personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in. I tabellen nedan har vi presenterat de mål som eftersträvas och angett den relevanta rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter.

nr.

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Rättslig grund för behandling

1.

underhåll och drift av ett webbshopkonto

behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal (dvs. ett avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster) i vilket den registrerade är part

(artikel 6.1 b i GDPR)

2.

behandling av lagda beställningar 

behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal (t.ex. ett försäljningsavtal) i vilket den registrerade är part

(artikel 6.1 b i GDPR)

3.

hantering av reklamationer

behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal (dvs. ett köpeavtal i den mån köparen utövar sina rättigheter enligt garantin för materialfel) i vilket den registrerade är part

(artikel 6.1 b i GDPR)

4.

utfärdande av bokföringshandlingar, fastställande av skatte- och bokföringsavräkningar, förvaring och arkivering av skatte- och bokföringsdokumentation

behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla de rättsliga skyldigheter som han eller hon har enligt skatte- och redovisningslagstiftningen

(artikel 6.1 c i GDPR)

5.

eventuell fastställelse, verkställande av anspråk eller försvar mot dem, inklusive rättsliga förfaranden och indrivning av skulder

behandlingen är nödvändig för ändamål som grundas på den personuppgiftsansvariges legitima intressen, såsom, men inte begränsat till, följande:

- skydd och utövande av våra rättigheter,

(artikel 6.1 f i GDPR)

6.

arkivering av uppgifter och dokument som innehåller personuppgifter för bevisändamål

behandlingen är nödvändig för ändamål som grundas på den personuppgiftsansvariges legitima intressen, såsom, men inte begränsat till, följande:

- skyddande av information, bl.a. i händelse av ett rättsligt behov av att bevisa fakta,

(artikel 6.1 f i GDPR)

7.

för kunderna att publicera åsikter om de varor som erbjuds i butiken

behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal (dvs. ett avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster) i vilket den registrerade är part

(artikel 6.1 b GDPR)

8.

övervaka kundernas aktivitet på butikens webbplatser och genomföra analyser och statistik om kundernas preferenser

behandlingen är nödvändig för ändamål som grundas på den personuppgiftsansvariges legitima intressen, såsom, men inte begränsat till, följande:

- förbättra butikens funktion;

- förbättra funktionaliteten hos de tillhandahållna tjänsterna;

- val av produkter och tjänster för att tillgodose kundernas behov;

- optimering av kundserviceprocessen.

 (artikel 6.1 f GDPR)

9.

besvara förfrågningar eller ansökningar som görs via kontaktformuläret eller chatt och arkivera innehållet i sådan korrespondens

behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal (dvs. ett avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster) i vilket den registrerade är part

(artikel 6.1 b GDPR)

efter det att kontakten har upphört är behandlingen nödvändig för att tillgodose den personuppgiftsansvariges berättigade intressen, nämligen:

- arkivering av korrespondens för framtida referens

(artikel 6.1 f GDPR)

10.

telefonkontakt med kunden

i samband med kontakten utförs behandlingen på grundval av den registrerades samtycke

(artikel 6.1 f GDPR)

efter det att kontakten har upphört är behandlingen nödvändig för att tillgodose den personuppgiftsansvariges berättigade intressen, dvs. 

- arkivering av ett protokoll från samtalet för framtida referens

(artikel 6.1 f i GDPR)

11.

skicka ett nyhetsbrev som innehåller marknadsföringsinnehåll och/eller kommersiell information

behandlingen sker på grundval av den registrerades samtycke

(artikel 6.1 a i GDPR)

12.

bedriva direktmarknadsföring av sina egna produkter och tjänster, inklusive:

1)      visa marknadsföringsinnehåll som inte är anpassat till kundens preferenser (kontextuell reklam);

2)      visa marknadsföringsinnehåll som matchar kundens intressen (beteendebaserad reklam), vilket föregås av automatiserad databehandling, inklusive profilering;

3)      organisera reklamkampanjer;

4)      bedriva andra typer av verksamhet med anknytning till direktmarknadsföring av varor och tjänster

behandlingen är nödvändig för ändamål som grundas på den personuppgiftsansvariges legitima intressen, vilket bland annat innebär:

- bedriva marknadsföring;

- anpassa erbjudandet till kundernas behov;

(artikel 6.1 f GDPR)

 

Mottagare av uppgifter

Tillgång till våra kunders personuppgifter ges i första hand till våra behöriga anställda.

Dessutom delar vi våra kunders personuppgifter, inom ett strikt definierat område, med enheter som vi samarbetar med för att uppnå syftet med databehandlingen. Dessa enheter kommer huvudsakligen att stödja oss i behandlingen av beställningar och i tillhandahållandet av elektroniska tjänster, men även tillhandahålla tjänster som är nödvändiga för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller våra legitima intressen. Kategorierna av mottagare av våra kunders personuppgifter kommer således att inkludera:

1)         företag som hjälper oss med administration och underhåll av Internetbutiken – IAI S.A. med säte i Szczecin (företagets adress: Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin) – programvaruleverantör IdoSell Shop, som vår butik är baserad på, 

2)         leverantörer av underhållstjänster för IT-infrastruktur, mjukvarutjänster och hårdvarutjänster,

3)         enheter som äger de applikationer som används på Butikens sidor för att förse våra kunder med ytterligare funktioner (t.ex. kommunikationsapplikationer),

4)         leverantörer av kurir- och transporttjänster,

5)         företag som hanterar betalningar för beställda varor,

6)         banker som vi samarbetar med för att göra det möjligt för våra kunder att köpa varor på avbetalning,

7)         leverantörer av kredit- och/eller försäkringstjänster;

8)         webbhotell leverantör,

9)         ett företag som tillhandahåller redovisnings- och bokföringstjänster åt oss,

10)     advokatbyråer som samarbetar med oss,

11)     enheter som arbetar för vår räkning konsult- eller revisionstjänster, 

12)     marknadsföringsbyråer.

 

Vi har tidigare undertecknat avtal om anförtroende för behandling av personuppgifter med alla enheter till vilka vi överför personuppgifter för att utföra de tjänster som vi beställt. I dessa avtal definierar vi strikt syftet och den tillåtna omfattningen av behandlingen av våra kunders personuppgifter. Dvi strävar också efter att se till att dessa enheter garanterar lämpliga säkerhetsåtgärder och ett adekvat skydd av våra kunders personuppgifter

Vi säljer eller utbyter inte våra kunders personuppgifter med andra parter i marknadsföringssyfte.

Unitrailer-butiken deltar i programmen:

1)         „Trovärdiga recensioner” – en tjänst som tillhandahålls av Ceneo Sp. z o.o. med säte i Poznań (företagets adress: Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), KRS-nummer: 0000493884 och 

2)         „Ärliga åsikter” – en tjänst som tillhandahålls av Opineo Sp. z o.o. med säte i Wrocław (företagets adress: Powstańców Śląskich 2-4; 53-333 Wrocław), KRS-nummer: 0000357466. 

3)         „Nationellt register över opininer” – en tjänst som tillhandahålls av National Register of Opinions SA med säte i Wrocław (företagets adress: Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław), KRS-nummer: 0000737597. 

En kund som gör ett köp i vår butik kan ge sin åsikt om den gjorda transaktionen och frivilligt samtycka till att denna åsikt tillsammans med sina personuppgifter överförs till Ceneo Sp. z o.o., National Register of Opinions SA och Opineo Sp. z o.o. för publicering på webbplatser som samlar in sådana åsikter och som drivs av dessa enheter.

 För att kunna erbjuda dig en Klarna-betalningsmetod kan det hända att vi vidarebefordrar dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och beställningsuppgifter till Klarna under köpet, så att Klarna kan bedöma om du är berättigad till en Klarna-betalningsmetod och anpassa dessa metoder till dina önskemål. Personuppgifter behandlas i enlighet med  Klarna sekretesspolicy.

Information om avsikten att överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation

Våra kunders personuppgifter kommer att överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till Google LLC och tawk.to inc. i enlighet med lämpliga rättsliga skyddsåtgärder, som är standardavtalsklausuler för skydd av personuppgifter som godkänts av Europeiska kommissionen.

 

Datalagringsperiod

Våra kunders personuppgifter kommer endast att behandlas under den tid som krävs för de ändamål för vilka de samlades in.

nr.

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Datalagringsperiod

1.

underhåll och drift av ett konto i webbutiken

under kontots varaktighet fram till dess att det likvideras

2.

behandling av lagda beställningar

under beställningens behandlingsprocess

3.

hantering av reklamationer

till dess att reklamationsförfarandet har avslutats

4.

utfärdande av bokföringshandlingar, skatte- och bokföringsavräkningar, förvaring och arkivering av skatte- och bokföringsdokumentation

under en period på fem år från utgången av det kalenderår då skatten skulle ha betalats, eller längre om det krävs enligt lag

5.

fastställande, utövande eller försvar av eventuella anspråk

under de perioder som är nödvändiga för att skydda våra rättigheter

6.

arkivering av uppgifter och dokument som innehåller personuppgifter i bevissyfte

för de preskriptionstider för eventuella anspråk som fastställs i lagbestämmelser

7.

göra det möjligt för kunderna att publicera sina åsikter om de varor som erbjuds i butiken

tills en begäran om radering av ett yttrande görs, vilket kommer att behandlas som en uppsägning av avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster

8.

genomföra analyser och statistik om kundernas aktivitet och preferenser

tills en giltig invändning har gjorts

9.

svar på förfrågningar skickade via kontaktformuläret eller chatten och arkivering av innehållet i korrespondensen

 

10.

telefonkontakt med kunden

tills samtycket till telefonkontakt återkallas

11.

skicka nyhetsbrev som innehåller marknadsföringsinnehåll och/eller kommersiell information

tills samtycket till behandling av uppgifter för detta ändamål återkallas

12.

bedriva direktmarknadsföring av våra egna produkter och tjänster, inklusive:

1)      kontextuell reklam,

2)      beteendebaserad reklam,

3)      bedriva andra typer av verksamhet med anknytning till direktmarknadsföring av varor och tjänster.

tills en giltig invändning mot databehandling för marknadsföringsändamål görs

 

Dessutom kommer vi, för att kunna redovisa att bestämmelserna om behandling av personuppgifter följs, att lagra uppgifterna under den period då butiken är skyldig att lagra uppgifterna eller dokument som innehåller dem för att dokumentera att lagkraven följs och för att offentliga myndigheter ska kunna kontrollera att de följs.

I slutet av lagringsperioden kommer personuppgifterna att raderas eller anonymiseras.

 

Kundens rättigheter

Vi respekterar alla registrerades rättigheter enligt bestämmelserna i GDPR. Varje kund i vår butik har rätt till:

1)         begära tillgång till sina personuppgifter – dvs. rätten att kontrollera vilka uppgifter som behandlas av butiken, rätten att få en kopia av dem samt rätten att få information om bland annat i vilket syfte och på vilken rättslig grund uppgifterna behandlas, till vem uppgifterna görs tillgängliga och när de kommer att raderas;

2)         begära att personuppgifterna rättas om de är felaktiga och begära att uppgifterna kompletteras om de är ofullständiga;

3)         att begära radering av personuppgifter, förutsatt att det finns omständigheter som motiverar denna begäran enligt lag (dvs. artikel 17 i GDPR);

4)         att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas i de fall som föreskrivs i lag (dvs. artikel 18 i GDPR);

5)         rätten till dataportabilitet – dvs. rätten att få information från oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (t.ex. txt., doc., rtf., xls., odt., pdf., jpeg., xml.) de personuppgifter som du har lämnat och rätten att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig eller att begära att vi överför personuppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån detta är tekniskt möjligt.

 

Varje kund har rätt att när som helst invända mot behandlingen av sina personuppgifter, vilket kan vara:

1)         en invändning på grund av kundens särskilda situation – dvs. när behandlingen utförs på grundval av vårt legitima intresse eller för statistiska ändamål, och invändningen motiveras av en särskild situation som gör att vår fortsatta behandling hotar kundens privatliv eller

2)         en invändning om marknadsföring – dvs. när personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, inklusive profilering för det ändamålet.

 

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke har butikskunderna rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av behandling som sker på grundval av samtycke innan det återkallas.

Du kan återkalla ditt samtycke till att få nyhetsbrevet genom att klicka på länken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett e-postmeddelande till odo@unitrailer.eu

 

Du kan utöva de rättigheter som nämns ovan bland annat genom att ringa oss på följande telefonnummer: 22 100 20 47 eller genom att skicka oss en relevant begäran till e-postadressen odo@unitrailer.eu eller per post till: Unitrailer Sp. z o.o.; Budowlana 30; 20-469 Lublin. En sådan begäran bör innehålla uppgifter som gör det möjligt för oss att utan tvekan identifiera sökanden och att utföra begäran i enlighet med ansökan.

 

Varje kund i butiken har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten – ordföranden för kontoret för skydd av personuppgifter (Stawki 2; 00-193 Warszawa), om de anser att vår behandling av deras personuppgifter kränker deras rättigheter.

 

 

 

Frivillig uppgiftslämnande, samtycke till behandling

Det är inte obligatoriskt att ge oss personuppgifter, men det är ett villkor för att ingå ett avtal. Utan dina personuppgifter kan du inte skapa ett konto i vår butik, beställa varor eller prenumerera på ett nyhetsbrev. Ibland kräver dock rättsliga bestämmelser att du lämnar vissa personuppgifter till oss, t.ex. av bokförings- eller skatteskäl.

 

Automatisk databehandling, inklusive profilering

Information om våra kunder och deras beteende som vi samlar in när vi använder Butiken kan komma att behandlas på ett automatiserat sätt (inklusive i form av profilering), men det kommer inte att orsaka några rättsliga effekter för våra kunder eller på liknande sätt väsentligt påverka deras situation.

Profilering består av att samla in uppgifter och undersöka och utvärdera dem (även på ett automatiserat sätt) i syfte att skapa kundprofiler, inklusive analyser och prognoser av våra kunders personliga preferenser och intressen. Syftet med profilering är:

1)         bättre matchning av vår butiks erbjudande till en specifik Kunds preferenser,

2)         anpassa det marknadsföringsinnehåll som presenteras till en viss Kunds intressen – t.ex. genom att visa förslag på butikens webbplats om liknande produkter eller produkter som andra kunder har köpt,

3)         utföra statistiska analyser för våra interna ändamål,

4)         säkerställa säkerheten och tillförlitligheten hos de tjänster som tillhandahålls av vår Butik. 

 

Vi samlar också in information om användningen av Butiken med hjälp av så kallade åtkomstloggar som baseras på IP-adresserna för butiksanvändarna. De uppgifter som samlas in på detta sätt innehåller inte användarnas identiteter, men på grundval av dem kan vi analysera Butikens effektivitet och säkerhet, diagnostisera potentiella problem med avseende på kränkningar av personuppgifter och hitta lösningar. Sådana uppgifter ger oss också statistiska uppgifter om besökarna i vår Butik (t.ex. information om region), vilket gör det möjligt för oss att anpassa vårt erbjudande.

 

Datasäkerhet

Vi skyddar våra kunders personuppgifter i enlighet med de riktlinjer som följer av bestämmelserna i GDPR. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå för personuppgifter och för att skydda dem mot oavsiktlig eller avsiktlig förstörelse eller skada, oavsiktlig förlust, ändring,utlämnande till obehöriga personer eller borttagning av obehöriga personer. Exempelvis:

1.         på sidorna i vår butik använder vi säkra internetanslutningar, krypterade med hjälp av ett SSL-certifikat, vilket är avsett att säkerställa sekretessen för data som överförs via internet;

2.         vi lagrar personuppgifter på säkra servrar;

3.         i vårt företag får personuppgifterna om Butikens kunder endast behandlas av särskilt auktoriserade medarbetare och endast i den mån det är nödvändigt för att utföra de uppgifter som tilldelats dem,

4.         vi har utvecklat och implementerat en lämplig policy för säkerhet av personuppgifter som definierar relevanta procedurer för databehandling;

5.         vi undertecknar alltid lämpliga avtal om överlåtelse av personuppgifter med de enheter som vi använder för att behandla våra kunders personuppgifter, där vi exakt definierar det tillåtna syftet, omfattningen och sättet för behandlingen,

6.         vi strävar efter att se till att de enheter som vi anförtror behandlingen av personuppgifter till tillhandahåller lämpliga säkerhetsåtgärder och ett adekvat skydd av våra kunders personuppgifter.

 

Cookies

På vår butiks webbplatser använder vi cookies, för att samla in och behandla uppgifter. Cookies används för att förbättra funktionaliteten hos de tjänster som vi tillhandahåller, för att förbättra erbjudandet i butiken och anpassa det till varje kunds individuella behov, samt för reklam och statistik. Dessa uppgifter gör det inte möjligt att otvetydigt identifiera en person.

Detaljerad information om användningen av cookies finns i Cookies Policy .

 

Slutliga bestämmelser

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Sådana ändringar kan vara nödvändiga eller krävas, t.ex. i händelse av ändringar i lagbestämmelser, nya riktlinjer från tillsynsmyndigheter, ändringar i den teknik med vars hjälp vi behandlar personuppgifter samt ändringar i sättet, syftet eller grunden för vår behandling av personuppgifter. Vi kommer att informera våra kunder om de ändringar som införs varje gång.

 

pixel